ana sayfa   şirket profili     hizmetler     irtibat     referanslar     bilgi bankası

 incoterms  ölçü birimleri    konteyner bilgileri   araç bilgileri    tatil günleri   yükleme esitlikleri   terimler

 EXW    FCA    FAS    FOB    CFR    C I F    CPT    CIP    DAF    DES    DEQ    DDU    DDP

GEMİNİN BORDASINA TESLİM
(... olarak belirtilen yükleme limanında)

"Geminin Bordasında Teslim'' terimi, belirlenen yükleme limanında malların gemi doğrultusunda rıhtıma ya da mavnaya yerleştirilmesiyle satıcının teslim yükümlülüğünün yerine getirildiği anlamına gelir. Bu durumda, bu andan itibaren mallarla ilişkin herhangi bir kayıp ya da hasarın bütün masraf ve riskleri alıcıya aittir.

FAS terimi, malların ihraç işlemlerinin alıcı tarafından tamamlanmasını öngörür. Alıcının bu tür işlemleri doğrudan doğruya ya da aracı kullanarak dolaylı biçimde tamamlanmasının mümkün olmadığı durumlarda bu terim kullanılmamalıdır. Ayrıca bu terim, yalnızca deniz ya da nehir taşımacılığı çerçevesinde kullanabilir.

A SATICININ YAPMASI GEREKENLER

A 1 Malların sözleşme hükümlerine uygun olarak sağlanması

Malları ve faturayı ya da ona eşdeğer bir elektronik mesajı, satış sözleşmesi uyarınca sağlamak; yine sözleşme tarafından gerekli görülen başka herhangi bir belgeyi hazır bulundurmak.

A 2 Lisans, yetki ve formaliteler

Alıcının talebi üzerine ve onun risk ve masraf alanına girmek üzere, kendisine, malların ihracı için gerekli herhangi bir izni ya da yetkiyi almada yardımcı olmak.

 

A 3 Taşıma ve sigorta sözleşmesi

a) Taşıma sözleşmesi

Yükümlülüğü yok,

b) Sigorta sözleşmesi

Yükümlülüğü yok.

A 4 Malların teslimi

Malları, belirtilen tarihte ya da öngörülen süre içerisinde, belirlenen bir limanda alıcı tarafından belirlenen bir yükleme yerinde ve söz konusu limanda geçerli olan uygulamalar çerçevesinde, geminin bordasında teslim etmek.

A 5 Risk devri

Malların A.4.'e uygun olarak teslim edildiği zamana kadar olan süre içerisinde mallara ilişkin her türlü kayıp ve hasar riskini B.5. hükümleri uyarınca üstlenmek.

 

A 6 Masrafların bölüşümü

B.6.'da belirtilen hükümlere tabi olmak üzere, A.4. uyarınca teslim işlemi tamamlanıncaya kadar olan süre içerisinde mallarla ilgili bütün masrafları ödemek.

 

A 7 Alıcıya duyuru

Malların belirtilen geminin bordasında teslim edildiğine ilişkin olarak alıcıya yeterli bilgiyi vermek.

A 8 Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj

Masrafları kendisine (satıcıya) ait olmak üzere, malların A.4. uyarınca teslim edildiğine dair alıcıya belge sağlamak.

Eğer bir önceki paragrafta sözü edilen belge nakliye belgesi değilse, alıcının talebi üzerine ve risk ve masrafları da alıcıya ait olmak koşuluyla, bir nakliye belgesi, (örneğin devri kabil bir konişmento, devri gayri kabil bir deniz nakliye senedi, bir nehir taşıma belgesi) edinmesinde alıcıya her türlü yardımda bulunmak.

Eğer satıcı ile alıcı birbirleriyle elektronik iletişim araçları kanalından haberleşme kararına varmışlarsa, daha önceki paragraflarda sözü edilen belgenin yerini, onunla eş geçerlilikte bir elektronik bilgi değişim (EDI) mesajı alabilir.

A 9 Kontrol-ambalajlama-işaretleme

Malların alıcının tasarrufuna teslimi açısından gerekli olan kontrol işlemleriyle (örneğin kalite kontrolü, ölçüm, tartım, sayım ) ile ilgili masrafları karşılamak.

Taşıma işlemleriyle ilgili koşullar (taşıma biçimi, malların gideceği yer) kendisine satış sözleşmesinin aktedilmesinden önce bildirilmişse, malların ambalajlanması işlemini kendi hesabından karşılamak (söz konusu alanda, sözleşmede tanımlanan malların ambalajsız olarak yüklenmesi durumu söz konusu değilse). Ambalajlar gerektiği biçimde işaretlenmelidir.

 

A 10 Diğer yükümlülükler

Alıcının talebi üzerine, risk ve masrafları da alıcıya ait olmak koşuluyla, malların ithal ve/veya ihraç işlemleri açısından, bazı durumlarda bu malların bir başka ülkeden ve transit geçişi için gerekli olan, ancak, malların sevke tabi tutulduğu ve/veya asıl çıkış kaynağı olan ülkede çıkarılan belgeleri, bunlara eşdeğer olan elektronik mesajları edinmesinde (A.8.'dekiler hariç) alıcıya yardımcı olmak.

Alıcının talebi üzerine, kendisine, sigorta işlemleri için gerekli bilgileri sağlamak.

B ALICININ YAPMASI GEREKENLER

 

B 1 Mal bedelinin ödenmesi

Bedeli, satış sözleşmesinde belirtildiği şekilde ödemek.

B 2 Lisans, yetki ve formaliteler

Risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere, gerekli ihraç ve ithal izinlerini ya da diğer resmi yetki belgelerini almak; malların ihracı ve ithali için gerekli bütün gümrük işlemleriyle birlikte, eğer gerekli ise, bu malların bir başka ülkeden transit geçişini sağlayacak işlemleri de tamamlamak.

B 3 Taşıma sözleşmesi

Malların belirtilen yükleme limanından kalkarak taşınması için, masraflar kendisine ait olmak üzere taşıma sözleşmesi akdetmek.

 

B 4 Malların teslim alınışı

A.4. uyarınca malları teslim almak.

B 5 Risk devri

Mallar A.4. uyarınca kendisine teslim edildiği andan itibaren, mallarla ilgili her türlü kayıp ve hasar riskini üstlenmek. Yükümlülüklerini B.2.'de belirtilen şekilde yerine getirememesi durumunda, malların bu durum nedeniyle uğrayabileceği kayıp ve hasarla ilgili ek riskleri üstlenmek; B.7. uyarınca satıcıya duyuru yapmaması, kendisi tarafından belirlenen geminin zamanında gelmemesi, ya da malları alacak durumda olmaması ya da belirlenen zamandan önce yük alımına kapalı olması durumlarında, teslim için üzerinde anlaşmaya varılan günden ya da bu işlem için belirlenen sürenin bitiminden itibaren mallarla ilgili her türlü kayıp ve hasar riskini üstlenmek. Ancak bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka bir deyişle, bu amaçla bir kenara ayrılmış mallar olduğunun teşhis edilebilmesi gerekir.

 

B 6 Masrafların bölüşümü

Mallar A.4. uyarınca teslim edildiği andan itibaren bunlarla ilgili bütün masrafları ödemek. Kendisi tarafından belirlenen geminin zamanında gelmemesi, malları alabilecek durumda olmaması, belirlenen zamandan önce yük alımına kapalı olması; ya da, alıcı olarak B.2.'ye göre yükümlülüklerini yerine getirememesi ya da B.7. uyarınca satıcıya uygun duyuruyu yapmaması durumlarında, bu durumlardan ötürü doğacak bütün ek masrafları ödemek. Ancak bunun için, söz konusu malların özel olarak sözleşme çerçevesinde ve o amaçla tahsis edilen, başka bir deyişle, bu amaçla bir kenara ayrılmış mallar olduğunun teşhis edebilmesi gerekir.

İthalat/İhracat işlemlerinde geçerli vergi, resim ve her türden resmi ödemelerle birlikte, gümrük işlemleriyle ilgili olan ve gerekliyse, bu malların bir başka ülkeden transit geçişiyle ortaya çıkan bütün masrafları karşılamak.

A.2. uyarınca satıcının kendisine yardım amacıyla giriştiği işlemlerde yaptığı bütün masrafları ödemek.

 

B 7 Satıcıya duyuru

Geminin adı, yükleme yeri ve istenilen teslim zamanı hakkında satıcıya yeterli duyuruyu yapmak.

 

B 8 Teslimin yapıldığına dair kanıt, taşıma belgesi ya da eşdeğer elektronik mesaj

A.8. uyarınca teslime ilişkin kanıtı kabul etmek.

 

B 9 Malların denetimi

Başka türlü bir anlaşmaya varılmadığı taktirde, yükleme öncesi denetim işlemleriyle ilgili masrafları (ihraç çıkışının yapıldığı ülke yetkililerince zorunlu tutulan denetim işlemleri de dahil) karşılamak.

 

B 10 Diğer yükümlülükler

A.10.'da sözü edilen belgelerin ya da bunlarla eşdeğer elektronik mesajların sağlanması sırasında ortaya çıkan masraf ve ödemeleri üstlenmek, bu konularda kendisine yardımcı olduğu sırada satıcının yaptığı bütün masrafları tazmin etmek.